ส่วนการคลัง

1.1 งานการเงิน

- การเบิกตัดปี การกันจ่ายเหลื่อมปีและขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ
- การรับเงิน – การจ่ายเงิน – การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน
- การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ
- การจัดทำงบประมาณ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.2 งานบัญชี

- จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ
- รับเงินและสิ่งแทนตัวเงิน ออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
- จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ
- จัดเก็บภาษีรายได้
- จัดทำหนังสือตอบโต้การเงินต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- การจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และภาษีทุกอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบล
- การเร่งรัดหนี้สิน การจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้
- การประเมินภาษี การตรวจสอบ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ภาษี
- การจัดทำ และปรับปรุงแผนที่ภาษี
- การจัดทำเบียนและเก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
- การให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
- การตรวจรับและแสดงรายการคำร้องคำขอของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- การดำเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ทำทะเบียนและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน
- การดูแลการใช้และการบำรุงรักษา
- ยานพาหนะพร้อมทั้งต่อทะเบียนประจำปี
- การจัดทำทะเบียนสังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์
- การเก็บรักษาเอกสาร ในสำคัญ และหลักฐานเกี่ยวกับการพัสดุ
- การจัดทำรายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย